0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Коды, начинающиеся на цифру 5

Код Прибор Фирма Корпус Аналог / параметры
5 (white) BAT60B Sie I 10V 3A sw Schottky
500 SSTPAD500 Sil J PAD-500 500pA leakage diode
51 BAT15-115S Sie CS 40GHz schottky diode
51 BAT15-115R Sie CZ 40GHz schottky ring quad
51D BAT15-115D Sie CY 40GHz schottky dual
51Y BZV49-C51 Phi O 51V 1W zener
52 BAT15-025S Sie CS 4GHz schottky diode
52 BAT15-025R Sie CZ 4GHz schottky ring quad
52D BAT15-025D Sie CY 4GHz schottky dual
53 BAT17 Sie C schottky diode 4V 100mA
54 BAT17-04 Sie D dual BAT17
55 BAT15-055S Sie CS 8GHz schottky diode
55 BAT15-055R Sie CZ 8GHz schottky ring quad
55D BAT15-055D Sie CY 8GHz schottky dual
55 BAT17-05 Sie A dual BAT17
56 BAT17-06 Sie B dual BAT17
56Y BZV49-C56 Phi O 56V 1W zener
57 BAT17-07 Sie S dual BAT17
57 BFQ57 Sie CX npn 6.5GHz 16V/35mA
58 BFQ58 Sie CX npn 6.5GHz 16V/30mA
59 BAT15-095S Sie CS 18GHz schottky diode
59 BAT15-095R Sie CZ 18GHz schottky ring quad
59D BAT15-095D Sie CY 18GHz schottky dual
591 FMMT591 Zet N ZTX550/551
593 FMMT593 Zet N ZTX 553
5A BC807-16 Phi SGS N BC327-16
5A BSS123 Mot M n-ch tmosfet Vds 100V
5A MMBD6050 Mot C sw diode 70V 0.2A
5A FMMD6050 Zet C sw diode 70V 100mA
5AR BC807-16R Phi R BC327-16
5B MMBT4123 Mot N 2N4123
5B BC807-25 Phi SGS N BC327-25
5B MMBD6100 Mot B cc dual diode 70V 0.2A
5B FMMD6100 Zet B cc dual diode 70V 0.2A
5BM MMBD6100 Mot B cc dual diode 70V 0.2A
5BR BC807-25R Phi R BC327-25
5C BC807-40 Phi SGS N BC327-40
5C MMBD7000 Mot D 2 ser diodes 100V 0.2A
5C FMMD7000 Zet D 2 ser diodes 70V 200mA
5CR BC807-40R Phi R BC327-40
5D FMMD914 Zet C 1N914
5D MMBD914 Mot C 1N914
5D MMSD914 Mot I 1N914 in SOD123
5D HD2A Zet B dual HD2 75V 100mA
5E BC808-16 Phi SGS N BC328-16
5E FMMT-A43R Zet R MPSA43
5ER BC808-16R Phi R BC328-16
5F BC808-25 Phi SGS N BC328-25
5F MMBD501 Mot C MBD501 hot carrier diode
5FR BC808-25R Phi R BC328-25
5G BC808-40 Phi SGS N BC328-40
5G MMBD353 Mot D dual MBD101
5GR BC808-40R Phi R BC328-40
5H MMBD701 Mot C MBD701 UHF schottky diode
5H MMBD4148 Nat C 1N4148
5I MMSD4148 Mot C 1N4148
5J FMMT38B Zet N BCX38B
5K MMBV809 Mot C Hyperabrupt varicap
5L MMBV609 Mot B dual cc Hyperabrupt varicap
5N MMBD452L Mot D series UHF schottky diodes
5P FMMT2907AR Zet R 2N2907A
5T BCW66GR Sie R npn 45V 0.8A 350mW
5Y1 BZV49-C5V1 Phi O 5.1V 1W zener
5Y6 BZV49-C5V6 Phi O 5.6V 1W zener